Finansman Çözümleri

Enerji Performans Anlaşmaları (EPC)

VAT ENERJİ, uygulayacağı projelere enerji tasarrufu taahhüdü vermektedir. Enerji performans anlaşmaları, enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarlarına bağlı olarak, verimlilik artırıcı projelere kaynak oluşturma açısından oluşturulan bir finans sistemidir. EPC finans modelinde projede oluşabilecek ve tasarruf miktarlarını etkileyecek tüm riskler VAT ENERJİ’ye ait olup, müşterilere performansa dayalı ödeme planı çıkartılmaktadır. Böylece sistemin performansı VAT ENERJİ garantisi altında olmaktadır.

Image
%30

Hibe Alın

Enerji Tedarik Anlaşmaları (ESC)

VAT ENERJİ, endüstriyel tesislerin elektrik, buhar, sıcak su, basınçlı hava gibi enerji ihtiyaçlarını sistem ve makine işletmesi olarak karşılayabilmektedir. Yapılan enerji tedarik anlaşması ile, projenin kurulup devreye alınmasına kadarki süreç VAT ENERJİ kontrolündedir. Üretilen enerjinin satışı, anlaşmada belirtilen birim fiyatlar üzerinden yapılmaktadır. Yapılan ödemeler sonucu sistem bedeli karşılandığında, sistem tamamı ile tesise devredilmekte ve bundan sonraki süreçte de her türlü destek sağlanmaktadır.

Image
360°

Enerji Yönetimi

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Ücretsiz keşif fırsatını elde etmek ister misiniz?

VAT Enerji olarak enerji verimliliği alanında ihtiyaçlarınızı belirlemek için keşif ekibimizi göndermemizi istiyorsanız

şimdi iletişime geçin

KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği

250 Çalışan altı ya da 50 Milyon liranın altında cirosu olan firmalar KOBİ statüsüne girmektedir. KOSGEB KOBİ olan firmalara enerji etüdleri ve enerji verimliliği yatırımlarında hibe destek sağlamaktadır. Hibe desteklerden faydalanabilmek için enerji verimliliği ile ilgili hazırlanacak dosya Yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık firması olan VATENERJİ tarafından sağlanmaktadır. Ön Etüdlerde 5.000 TL ye kadar Detaylı Etüdlerde 20.000 TL ye kadar Verimlik projesi yatırımlarında da 75.000 TL ye kadar bölgesine göre Fatura bedelinin %60’ına kadar hibe destek ( teşvik ) sağlanmaktadır.

Image
360°

Analiz

5. Bölge Enerji Verimliliği Yatırım Desteği

Enerji verimliliği projelerinin yatırımları bölgeye bakılmaksızın yatırım teşvik programı kapsamına alınmıştır

Türkiyenin hangi noktasında olursa olsun endüstriyel tesislerde aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde projeler 5.bölge Teşviklerinden faydalanabilmektedir. 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Image
7/24

Destek

Teşvik Edilecek Enerji Yatırımları;

 

–       Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, proje bazlı birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

–       Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),

–       Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,

yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. BÖLGEDE YAPILACAK OLAN YATIRIMLARA SAĞLANAN TEŞVİKLERDEN YARARLANDIRILACAKTIR.
Faydalanılacak 5. Bölge Teşvikleri

–       Katma Değer Vergisi İstisnası,

–       Gümrük Vergisi Muafiyeti,

–       Vergi indirimi,

–       Sigorta primi işveren hissesi desteği,

–       Faiz Desteği

–       Yatırım yeri tahsisi,

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması (5. Bölge için yatırıma katkı oranı % 30; Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı % 70)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanması

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanması (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı),

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi

Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.

VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Desteği

Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından enerji verimliliği projelerine %30’a kadar hibe destek sağlanmaktadır.Böylece firmalar enerji verimliliği proje yatırımlarının geri ödemesini süresini kısaltabilmektedir.

Image
7/24

Destek

VAP Projeleri için geçerli şartlar;

  1. KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası
  2. Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere
  3. Proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde verilmektedir.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır. Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile işletmeler yaptıkları tasarrufla hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu tür projeler 2009 yılından beri devlet tarafından desteklenmektedir. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destek başvuruları her yıl Ocak ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kabul edilmektedir.

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Ücretsiz keşif fırsatını elde etmek ister misiniz?

VAT Enerji olarak enerji verimliliği alanında ihtiyaçlarınızı belirlemek için keşif ekibimizi göndermemizi istiyorsanız

şimdi iletişime geçin

Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranda enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde devlet desteği verilmektedir. Gönüllü Anlaşma destekleri: Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’sini 200.000 TL’yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır.

Image
7/24

Destek

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır. Gönüllü Anlaşma Destekleri 2009 yılında başlamış olup, işletmelerin gerçekleştirdikleri uygulamaların 2023 hedeflerine belirlenenden daha kısa bir sürede ulaşılmasını kolaylaştırmaları beklenmektedir. Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl Ekim ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kabul edilmektedir.

TURSEFF Enerji Verimliliği Kredi Desteği

Kredi tutarı 5 milyon EUR’yu geçmemelidir. TurSEFF kredisine başvuran firmalar mali olarak elverişli durumda olmalıdır. Yatırım enerji tüketiminde bir azaltma sağlamalıdır ve TurSEFF tarafından sağlanan tutar yalnızca enerji tasarrufunun ölçülebilir olduğu bu projeler için kullanılabilir. Yatırım kapsamında teknik enerji performansı, şartların değişmediği göz önüne alınarak yıllık bazda ölçüldüğünde %20’ye eşit ya da daha yüksek Enerji Tasarruf Oranı ya da aynı oranda CO2 eşdeğeri ton olarak ölçülen sera gazı emisyonlarında düşüş sağlamalıdır. Potansiyel enerji tasarrufunun mali değerinden hesaplanan asgari Iç Verim Oranı %7’den fazla olmalıdır.

Image
7/24

Destek

Bize Ulaşın!

Ücretsiz keşif talebiniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

    Image